Raad op Zaterdag

We kijken terug op een geslaagde fysieke Raad op Zaterdag in het stadhuis van Utrecht op 16 september jl. Hieronder vindt u de presentaties van de sessies terug te vinden.

De eerstvolgende digitale Raad op Zaterdag vindt plaats op 11 november. De inschrijving start binnenkort, dus houd deze website in de gaten.

Presentaties

Klik op een van de onderstaande sessies om de presentatie te kunnen openen.

Ronde 1: 10.15 – 11.15 uur

In deze deelsessie wordt u meegenomen in een aantal voor gemeenten herkenbare vraagstukken rondom privacy. Op het eerste oog is de AVG dan vaak de boosdoener: ‘het zal wel niet mogen van de AVG…’. Gezamenlijk lopen we een aantal situaties door en laten we zien dat er onder de AVG wel degelijk veel mogelijk is. De bescherming van de privacy van uw inwoners én het aanpakken van urgente problemen kunnen namelijk prima samen gaan.

Deze sessie wordt verzorgd door Rozemarijn Smink en Johannes Homan van de VNG.

Presentatie

In deze sessie staat de Mobiliteitstransitie centraal. We gaan dieper in op wat er rondom dit thema is afgesproken, zowel in het Klimaatakkoord als in Europa en staan we stil bij het instrument ‘Regionale Mobiliteitsprogramma’s’ (RMP’s). Ook zoomen we in op de rol die raadsleden kunnen spelen in het toekomstbestendig maken van het mobiliteitssysteem van hun gemeenten.
Want de Mobiliteitstransitie is een van de grote opgaven waar gemeenten voor staan. We willen dat iedereen zich kan verplaatsen en toegang heeft tot werk, onderwijs, zorg, en andere voorzieningen. Nu, en in de toekomst. Tegelijkertijd moeten we onze CO2 uitstoot drastisch reduceren, hebben we te maken met een overvol stroomnet, en komen er tot 2030 nog 900.000 woningen bij. En het is al zo druk op de weg! We moeten dus aan de slag om te voorkomen dat het systeem helemaal vastloopt, en mobiliteit voor iedereen in de toekomst te waarborgen.

Deze sessie wordt verzorgd door Yves Frère, kwartiermaker RMP’s bij de VNG.

Presentatie

Het is van groot belang dat ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. De raad heeft een voorbeeldfunctie in het omgaan met meningsverschillen. Juist daarom is het van groot belang dat je aan het begin van de raadsperiode afspreekt hoe je met elkaar omgaat, hoe je gesprekken voert én wat wel en niet geoorloofd is in discussies. In de politieke arena is het echter ook belangrijk om een meerderheid voor jouw standpunt te krijgen. De technieken, tactieken en trucs hiervoor leer je in deze interactieve sessie!

De sessie wordt verzorgd door Martijm Scherff van Debat.NL

Presentatie

Een uur in de bijstand

De menselijke maat, vertrouwen in de overheid, maatwerk zijn zaken die regelmatig het onderwerp van gesprek zijn, met name in het kader van preventie, toezicht en handhaving in de sociale zekerheid.

In het spel ‘1 uur in de bijstand’ neemt het echtpaar Tirsa en Leon u mee in hun ervaringen met de overheid. Hoe voelt het om een bijstandsuitkering aan te vragen, waar krijgen zij allemaal mee te maken en hoe worden ze bejegend? Van het invullen van formulieren tot het ontvangen van ingewikkelde brieven. U gaat ervaren hoe het is om vanuit een bijstandssituatie keuzes te moeten maken en hoe beperkt die keuzeruimte soms is. Lukt het u om het huishoudboekje van het gezin sluitend te houden?

Met dit spel krijgt u meer inzicht in de persoonlijke belevingswereld van deze inwoners maar ook in de rol die uw gemeente heeft om deze inwoners perspectief te geven. Na het spel gaan we met elkaar hierover in gesprek. Met name over hoe u een bijdrage kunt leveren aan het werken aan het herstel van vertrouwen tussen overheid en inwoners op het gebied van preventie, toezicht en handhaving. In de nieuwe Handhavingskoers Sociale Zekerheid staat de balans tussen mensen en regelovertreding centraal. Deze koers biedt u ruime mogelijkheden om handhaving te organiseren met perspectief voor de burger. Dat betekent wel dat bestuurders van gemeenten deze handhavingskoers moeten gaan vertalen naar hun eigen koers. Wat voor gemeente wilt u zijn? Welke koers gaat u varen?

Deze sessie wordt verzorgd door Petra Jagt en Willeke Schouls van VNG Realisatie, team Naleving Werk & Inkomen

Presentatie

Onder de noemer van ‘digitalisering’ is al geruime tijd een debat gaande over het toenemende belang van digitale en datatechnologieën, zoals chat-GPT en slimme camera’s, voor de hedendaagse samenleving en de bijbehorende noodzaak van het borgen van publieke waarden. In deze datawandeling worden deelnemers meegenomen op een zoektocht naar digitalisering in ruimtelijke omgeving van Utrecht, waarbij specifiek stilgestaan wordt bij de mogelijkheden voor gemeenteraadsleden om digitalisering actief te agenderen.

Deze sessie wordt verzorgd door medewerkers van het Centre for BOLD Cities, een samenwerking van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Ronde 2: 11.30 – 12.30 uur

Sinds de invoering van de Wet open overheid is de aandacht voor de informatiehuishouding van overheden geïntensiveerd. Het verstrekken van informatie aan raad en burgers kan en moet sneller en dat kan als de informatiehuishouding op orde is. De Woo biedt het juridische kader daarvoor en legt een verplichting op om het goed te regelen. Daarover vertellen we meer, zoals waar je op moet letten bij de implementatie van de Woo in jouw gemeente.

Naast de informatie die een raadslid kan vragen is er veel open data te vinden dankzij de actieve openbaring van gemeenten, deze openbaring gebeurde ook voor de invoering van de Woo al. In deze sessie zullen wij daarom ook ingaan op een aantal van die systemen en hoe je er het meeste uit kunt halen om het raadswerk te ondersteunen.

Deze sessie wordt verzorgd door Tim Vos-Goedhart, senior projectleider Open State

Presentatie

We botsen tegen de grenzen op van het water- en bodemsysteem. Het accepteren van de sturende werking van water en bodem bij de inrichting van ons land is noodzakelijk, maar kan tot ingewikkelde keuzes en verdelingsvraagstukken leiden – bijvoorbeeld de verdeling van drinkwater. VNG werkt met medeoverheden aan een uitvoeringsstrategie Water en Bodem Sturend. Ook werken we aan kennisnetwerken bodem en ondergrond. In verschillende regio’s hebben pilots plaatsgevonden. Tijdens deze sessie delen we de laatste stand van zaken en horen we graag inspiratie/reacties.

Deze sessie wordt verzorgd door Esmé Berkhout en Jos Mol (WBS), en Diana van Dorresteijn (kennisnetwerken, RSP) van de VNG

Presentatie

In deze interactieve sessie nemen we je mee langs de verschillende instrumenten van inwonersparticipatie en jongerenparticipatie. We delen de voor-en nadelen van de verschillende instrumenten en delen de goede voorbeelden en de gouden lessen van participatie. Veel gemeenteraden zijn aan de slag met inwonersparticipatie en er zijn gelukkig veel goede voorbeelden te delen. Wil je meer weten of heb je zelf een goed voorbeeld in jouw gemeente, kom dan naar deze deelsessie met een proeverij van participatie instrumenten. Wil je alvast inlezen kijk dan op: www.lokale-democratie.nl en https://vng.nl/artikelen/project-democratie-en-jongeren. Dat smaakt naar meer…

Deze sessie wordt verzorgd door Frank Speel (programmamanager Lokale Democratie) en Laura Colenbrander (trainee Democratie en Jongeren) van de VNG

Presentatie

Als raadslid weet je het ongetwijfeld: per 1 januari 2024 begint de Omgevingswet. Dat leidt tot belangrijke veranderingen, zoals dat projectontwikkelaars het participatieproces over hun plannen moeten doen. Voor de inwoner moet het met het vergunningsproces voor de ruimtelijke omgeving in stad en dorp allemaal slimmer en gemakkelijker gaan.

Onderwerp van de deelsessie: wat zijn de valkuilen waar de raad en raadsleden aandacht voor moeten hebben bij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024?
Deelnemers die inschrijven krijgen vooraf een notitie toegestuurd, opgesteld door de VNG, over de juridische aspecten van de nieuwe Omgevingswet.

Deze sessie wordt verzorgd door Frans Soeterbroek, onafhankelijk expert op de Omgevingswet

Presentatie

Onder de noemer van ‘digitalisering’ is al geruime tijd een debat gaande over het toenemende belang van digitale en datatechnologieën, zoals chat-GPT en slimme camera’s, voor de hedendaagse samenleving en de bijbehorende noodzaak van het borgen van publieke waarden. In deze datawandeling worden deelnemers meegenomen op een zoektocht naar digitalisering in ruimtelijke omgeving van Utrecht, waarbij specifiek stilgestaan wordt bij de mogelijkheden voor gemeenteraadsleden om digitalisering actief te agenderen.

Deze sessie wordt verzorgd door medewerkers van het Centre for BOLD Cities, een samenwerking van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naslag

Presentaties

Bekijk de presentaties van de Raad op Zaterdag 15 april 2023:

1.1 Samenwerken in de raad
1.2 Digitale toegankelijkheid
1.3 Quick Scan Lokale Democratie – Inspiratie voor Raadsleden

2.1 Position paper Landelijk Gebied
2.1 Toekomstbestendig landelijk gebied maar hoe
2.2 Iedereen doet mee
2.3 Duidelijke overheidscommunicatie

3.1 Bestaanszekerheid nu en over 10 jaar
3.2 Impuls voor lokale en regionale gezondheid en preventie
3.3 De ombudsman als hulptroep van de raad

Bekijk de presentaties van de Raad op Zaterdag 26 november 2022:

Videoboodschap staatssecretaris van VWS  Maarten van Ooijen

1.1 Beter Aanbesteden – Inkopen met impact
1.2 Wat is de Wet open overheid en wat kunnen de ambassadeurs voor u betekenen
1.3 Hoe kunnen we de Jeugdwet en Wmo betaalbaar en bereikbaar houden

2.1 Raad en omgangsvormen
2.2 Digitale veiligheid en data-ethiek in de praktijk
2.2 VNG Digitale Veiligheid_bestuurlijke prioriteiten
2.2 VNG Focusblad Digitale Veiligheid
2.3 Financiële verhoudingen – wat zijn dat
2.3 linkoverzicht Financiële verhoudingen – wat zijn dat

3.1 Handreiking Gebiedsontwikkeling voor Raadsleden
3.2 Toekomst Wmo
3.3 uisvesting van aandachtsgroepen

Bekijk de presentaties van de Raad op Zaterdag 17 september 2022:

1.1 Democratie en jongeren #MIJNSTEMTELT
1.2 Mensenrechten Gemeenten – Hans Sakkers
1.2 Platform Gemeenten en Mensenrechten – Maarten Groene
1.2 Platform Gemeenten en Mensenrechten
1.3 Beter aanbesteden – Inkopen met impact

2.1 Raad en Omgangsvormen
2.2 Iedereen doet mee
2.2 Het pgb – bijlage
2.3 Het pgb als instrument

Bekijk de presentaties van de Raad op Zaterdag 18 juni 2022:

1.1 Aan de slag met de Participatieverordening
1.2 Grip op de begroting
1.3 Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming

2.1 Grondbeleid en grondexploitatie raadsleden
2.2 Debatvaardigheden en omgangsvormen

3.1 Raad en gebiedsontwikkeling

 class=

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met VNG Connect via vngconnectcongressen@vng.nl of telefonisch via 070 – 373 84 58.

Wanneer vindt de volgende Raad op Zaterdag plaats?
De eerstvolgende Raad op Zaterdag vindt plaats op 11 november 2023 en wordt via Microsoft Teams gefaciliteerd.