Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

 

Logo Raad op Zaterdag

Raad op Zaterdag

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseren jaarlijks meerdere online en fysieke bijeenkomsten onder de naam Raad op Zaterdag. Deze dagen staan in het teken van elkaar ontmoeten, kennis opdoen en informatie delen. Tijdens de Raad op Zaterdag wordt u in verschillende deelsessies bijgepraat over diverse actuele onderwerpen als participatie, omgevingswet, digitaal toegankelijke overheid en samenwerken.

De Raad op Zaterdag is zeer waardevol, omdat raadsleden worden bijgepraat over actuele thema’s door deskundige VNG-collega’s en bovendien tegelijkertijd de kans krijgen om ervaringen te delen. De online Raad op Zaterdag is laagdrempelig toegankelijk, zonder reistijd, en dus perfect te combineren met andere activiteiten. Verder worden de presentaties achteraf gedeeld via deze website.

Deelnemers van eerdere Raad op Zaterdag bijeenkomsten waarderen:

  • discussies met elkaar en het opdoen van ideeën;
  • afwisseling tussen fysiek en online; fysiek was echt top;
  • informele ontmoetingen. Deze zijn zeer waardevol;
  • online bijeenkomsten. Het is makkelijk vanuit huis te doen en scheelt veel reistijd en kosten.

Presentaties

Zaterdag 11 november | Online

 

Presentatie

Het is van groot belang dat ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. De raad heeft een voorbeeldfunctie in het omgaan met meningsverschillen. Juist daarom is het van groot belang dat je aan het begin van de raadsperiode afspreekt hoe je met elkaar omgaat, hoe je gesprekken voert én wat wel en niet geoorloofd is in discussies. In de politieke arena is het echter ook belangrijk om een meerderheid voor jouw standpunt te krijgen. De technieken, tactieken en trucs hiervoor leer je in deze interactieve sessie!

Spreker: Martijm Scherff, Debat.nl

Als volksvertegenwoordigers spelen Raadsleden een cruciale rol in het bevorderen van de lokale democratie en in het stimuleren van actieve betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur. Het is daarom belangrijk om te weten hoe het gesteld is met de lokale democratie en waar er mogelijke knelpunten liggen.

Raadsleden kunnen middels de Quick Scan Lokale Democratie gericht bijdragen aan het verbeteren van de lokale democratie in de gemeente. De Quick Scan Lokale Democratie is een instrument dat is ontwikkeld door de VNG, waarmee snel en efficiënt inzicht gekregen kan worden in de staat van de lokale democratie. De Quick Scan geeft op een gestructureerde manier inzicht in de sterke punten en verbetermogelijkheden en biedt Raadsleden de gelegenheid om hun kennis en begrip van de lokale democratie te vergroten.

Daarnaast kan de Quick Scan Lokale Democratie ook helpen bij het versterken van de relatie tussen Raadsleden en burgers. Door burgers te betrekken bij de Quick Scan kunnen Raadsleden hun standpunten en suggesties voor verbetering beter begrijpen. Dit kan meegewogen worden bij het maken van beslissingen.

Tijdens de sessie ‘Quick Scan Lokale Democratie: Inspiratie voor Raadsleden’ wordt verder ingegaan op wat de Quick Scan inhoudt en wat dit instrument kan betekenen voor Raadsleden. De sessie wordt gefaciliteerd door ervaringsdeskundigen vanuit de VNG in samenwerking met Raadsleden die bekend zijn met de Quick Scan.

Direct in contact komen of de Quick Scan aanvragen?

Vraag een oriëntatiegesprek aan via het aanmeldformulier Quick Scan Lokale Democratie of neem contact op met Jeffrey van Vrouwerf via 06 – 15 31 57 27.

Sprekers: Anka Visser en Jeffrey van Vrouwerf, VNG

Presentatie

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van participatie. Ook is de gemeenteraad het bevoegd gezag voor het vaststellen van participatiebeleid en de participatieverordening. Maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van participatie ligt bij het college van B&W of bij externe initiatiefnemers.

Hoe kunt u als raadslid toch sturen op die participatie? Wat mag u en wat kunt u niet regelen? Daarover vertellen Sarah Ros en Nienke van Renssen u graag meer.

Sprekers: Sarah Ros, bestuursadviseur en expert participatie bij de VNG en Nienke van Renssen, jurist Omgevingswet en raadslid

Presentatie

“25% van onze inwoners heeft te maken met een vorm van beperking. Dus een kwart van de inwoners is laaggeletterd, kan niet goed zien of heeft een andere vorm van beperking. De digitale kanalen, dus de website, maar ook de mobiele apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen conform het besluit digitale toegankelijkheid.

Als Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid van de VNG voeren wij gesprekken met burgemeesters en wethouders. Ook voeren wij gesprekken met directeuren van Gemeenschappelijke regelingen zoals Veiligheidsregio’s en Omgevingsdiensten. Daarnaast voeren wij gesprekken met leveranciers zoals iBabs, Notubiz en GemeenteOplossingen. Wij informeren en adviseren de bestuurders met als doel de implementatie van het besluit digitale toegankelijkheid te versnellen. Dus ervoor zorgen dat de digitale kanalen voor iedereen toegankelijk is.

Tijdens onze workshop zullen we de deelnemers informeren over het besluit digitale toegankelijkheid, onze ervaringen delen, ingaan op de belangrijk rol van bestuurders en in het bijzonder van raadsleden in het kader van horizontale verantwoording en budget recht en het gesprek aangaan over de ervaringen, adviezen en vragen van de deelnemers.”

Spreker: Jolies van Pomeren en Yousuf Yousufi, VNG Realisatie

In 2023 hebben veel raden en rekenkamers stilgestaan bij de inrichting van hun rekenkamer en de samenwerking tussen raad en rekenkamer. Eén van de vragen die hierbij centraal stond: hoe kan de rekenkamer nabij zijn maar toch ook onafhankelijk? Een ander belangrijk thema is de input van de raad in het onderzoeksprogramma van de rekenkamer, hoe pak je dat aan? Deze thema’s zullen in de sessie over de rekenkamer centraal staan!

Spreker/begeleider: Lies van Aelst, directeur vereniging van rekenkamers

Presentatie

De bestuurlijke betrokkenheid bij – en het urgentiebesef voor – een gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners en ondernemers neemt toe. Ontwikkelingen rondom stikstof, PFAS en de situatie bij Tata Steel maar ook het beoordelen van omgevingsvergunningen voor windmolens, bedrijven en gebouwen vragen om een deskundige aanpak. Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is een cruciale schakel bij het adviseren over en het beoordelen van ontwikkelingen in onze leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet wordt dit nog omvangrijker.

Gemeenten hebben als eigenaar en opdrachtgever een groot belang bij een goed functionerende omgevingsdienst in de aanpak van de complexe (milieu)opgaven. Robuuste omgevingsdiensten zijn cruciaal voor het beschermen van onze inwoners en hun leefomgeving en het voorkomen van milieuschade.

Het interbestuurlijk programma versterking van het VTH-stelsel (IBP VTH) geeft uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen voor een sterker en onafhankelijker VTH-stelsel voor milieu. Inmiddels is het programma flink op stoom en worden de eerste producten opgeleverd. De mede door de VNG bepleite gezamenlijke aanpak in plaats van een top-down benadering vraagt commitment en betrokkenheid van gemeenten voor de keuzes die worden gemaakt in het programma.
Daarbij is het ook van belang om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het werk van de OD te bevorderen.

Spreker: Ronald Kersbergen, VNG

Aanvullende informatie

Het leerlingenvervoer staat continue onder druk. Er worden dagelijks 70.000 kinderen vervoerd. Elke dag is het voor vervoerders een uitdaging om dit voor elkaar te krijgen want elk kind dat niet op tijd komt of niet opgehaald wordt of andere (schrijnende) gevallen is één teveel.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. Ze zijn verantwoordelijk een goed aanbestedingsproces te volgen en het gesprek met ouders en leerlingen te voeren met duidelijke informatie en reële verwachtingen. De gemeenteraad is toezichthouder op het gemeentelijke leerlingenvervoer. Hoe kan u als raadslid bijdragen aan de uitvoering van deze wettelijke taak?

Spreker: Petra Raaijen, VNG

Presentatie

Als het gaat om digitale veiligheid en informatiebeveiliging in gemeenten hebben Raadsleden een belangrijke rol. Zeker nu de nieuwe Network and Information Systems Directive (NIS2-richtlijn) ingevoerd wordt. Want deze heeft belangrijke implicaties voor gemeenten als het gaat om toezicht op informatiebeveiliging. Europees gezien is bepaald dat het gemeentebestuur, en daarmee dus ook de gemeenteraad, verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging. Dit is nieuw en wijkt af van de huidige situatie! Veel gaat veranderen met de invoering van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni), die de NIS2-richtlijn in nationale wetgeving omzet en volgend jaar in zal gaan. Ook voor de rol van raadsleden! Benieuwd wat dit betekent? We lichten het graag toe.

Spreker: Nikki Nguyen, VNG

Naslag

Bekijk hier de presentaties van eerdere edities.

 

 class=

Contact

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met VNG Connect via vngconnectcongressen@vng.nl of telefonisch via 070 – 373 84 58.

Volgende Raad op Zaterdag
De datum voor de eerstvolgende Raad op Zaterdag in 2024 wordt binnenkort bekend gemaakt.